Pravidla a řád Vily Šimon

Provozní řád:

 • Před příjezdem se seznamte s provozním řádem na stránkách ČMP: www.vilasimon.cz Po příjezdu vás správce budovy seznámí s provozním řádem a zavede do pronajatého pokoje, ukáže, kde se nachází kuchyně, koupelna, toalety a úklidová místnost. Pokud bude v průběhu pobytu nalezena závada, okamžitě nahlaste správci budovy (je stále přítomen) a zapište do sešitu ,,Závady“.
 • V domě si lze pronajmout zařízené pokoje: 1x dvoulůžkový a 2x desetilůžkový
 • Ubytovaní jsou povinni dodržovat od 22,00 hod. do 6,00 hod. ráno noční klid. Není dovolena hlasitá hudba, křik či jiné hlasité projevy, aby nedocházelo k úmyslnému narušování nočního klidu (není nutné jít spát, ale omezit hlasité aktivity).
 • Zvíře může být umístěno v prostorách zařízení pouze se souhlasem správce objektu. Zároveň musí majitel předložit očkovací průkaz zvířete. Není dovoleno: Aby zvíře leželo na lůžku, pohovce nebo na jiném zařízení, které slouží k odpočinku. Ubytovaný nesmí používat inventář k přípravě či podávání pokrmů pro zvíře, rovněž nesmí používat vanu nebo umyvadlo k mytí zvířete. Vlastník zvířete zodpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22,00 h. do 6,00 hod. Dále ubytovaný zodpovídá za škody způsobené zvířetem v objektu či jeho okolí, ublížení na zdraví jiné osobě, zvířeti,… atd.
 • V pronajatých pokojích, nebo společenské místnosti je ZAKÁZÁNO: přemisťovat veškeré zařízení, (např. postele, stoly, židle…aj.) provádět opravy, zásahy do el. vedení nebo jiné instalace, zapojovat osobní el. zařízení, sedat na radiátory, zakrývat je či na nich něco sušit. Na stěny, nábytek, postele, dveře, zrcadla, okna, židle a stoly se nesmí nic lepit, psát, rýpat či zatloukat. Dále se v pronajatých pokojích nekonzumují žádné potraviny, pití, sušenky, čokoláda, bonbóny. K tomuto účelu slouží jídelna – kuchyně. Po dobu pobytu udržujte čistotu (průběžně uklízejte).
 • Není dovoleno používat vlastní el. přístroje mimo holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
 • V celém objektu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ, manipulace s otevřeným ohněm (zapalování svíček, prskavek, petard a jiné)!!!
 • Do vnitřních prostor budovy vstup pouze po přezutí (vyzutí z venkovní obuvi).
 • V kuchyni udržujte čistotu po celý čas pobytu tzn. mytí nádobí po použití ve dřezu nebo myčce, DO MYČKY NEPATŘÍ HLINÍKOVÉ NÁDOBÍ
 • Vynášení komunálního i tříděného odpadu je nutné do nádob k tomu určených. Rychlovarnou konvici po použití pokládejte mimo elektrický nosič, sklokeramický sporák nesmí běžet bez zátěže, při vaření používejte digestoř, nezakrývejte mikrovlnou troubu při ohřevu jídla, v lednici udržujte čistotu a po ukončení pobytu vykliďte všechny zbylé potraviny, popřípadě vytřete poličky, lednici nevypínejte. Myčku nádobí mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. V celé objektu teče pitná voda.
 • V  koupelně a na toaletách dodržujte čistotu a hygienické předpisy, to znamená: vytření koupelny po použití sprchy, aby nedošlo k úrazu, mytí rukou po použití WC, nevhazovat vlhčené ubrousky a jiné hygienické potřeby do mísy WC, tyto patří do nádob k tomu určených nebo do nádoby na komunální odpad.
 • Škody způsobené ve vnitřních prostorách budovy a v jejím okolí, tj. na pozemku, či ztrátu klíčů bez prodlení nahlásit správci budovy a uhradit způsobenou škodu např. poškození dveří, oken, nedovolená manipulace s hasícími přístroji, a jiné.
 • Za škody na majetku způsobené nájemci zodpovídají sami nájemci dle inventurního seznamu.
 • Pronajímatel budovy nezodpovídá za cenné věci jako jsou peníze, mobilní telefony a jiné cenné věci ( šperky atd.)
 • Ve společenské místnosti je zakázáno ponechat děti do 10-ti let bez dozoru, odkládat cokoliv na hrací plochy her včetně jídla a pití. Používejte místo k tomu určené tj. stůl v místnosti. Zde lze dle potřeby přemístit stoly i židle.
 • K budově je příjezd po veřejné komunikaci, která vede kolem pozemku a je zde možnost parkování, popřípadě uschování kol v garáži, která se nachází na pozemku objektu.
 • Vstup na pozemky objektu, zahradu, les, na břeh řeky a parkovací plochu pouze na vlastní nebezpečí.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let bez dozoru vedoucích ve všech prostorách budovy a jejím okolí.
 • Rozdělávání ohně je možné pouze na místě tomu určeném, za dozoru osob poučených o protipožární ochraně. Po skončení je nutno místo pro rozdělání ohně řádně uhasit a průběžně kontrolovat po dobu 60-ti minut.
 • Po ukončení pobytu je nutné umýt používané nádobí, vytřít místnosti, kde není koberec, vysát místnosti s koberci, vytříděný odpad odnést do nádob k tomu určených (tyto se nacházejí ve středu obce tj. u autobusové zastávky) a vynést komunální odpad do nádoby v objektu a předat objekt s klíči správci v uklizeném stavu. Okolí budovy musí být rovněž uklizeno.
 • Nájemce je povinen dodržovat tento provozní řád a v případě úmyslného porušení má správce nebo majitel objektu právo ukončit pobyt bez náhrady.
 • Předání objektu mezi nájemcem a správcem budovy proběhne v dopoledních hodinách, tj. v 11,00 hod., kontrolou stavu budovy.
 • Pokud máte věcné připomínky a návrhy, jak zlepšit podmínky pronájmu ve Vile Šimon, adresujte je prosím na e – mail: vilasimon@vilasimon.cz